• Najlepsi w polsce 2019/2020
 • Wirtualne studio
 • LIDEX - numer 1 w tłumaczeniach ustnych online
 • LIDEX 4 x ISO
 • LIDEX - kompleksowe tłumaczenia online

Sztuka doskonalenia

Wiedza nie jest stanem, ale procesem ciągłego rozwoju

Poniżej, w kolejności alfabetycznej, podajemy publikacje, które mogą Ci pomóc w doskonaleniu warsztatu translatorskiego.

 • Alvarez, Roman, M.Carmen-Africa Vidal, eds. (1996) Translation Power Subversion, Multilingual Matters, Clevedon
 • Anderman Gunilla, Margaret Rogers, eds. (1999) Word, Text, Translation. Liber Amicorum for Peter Newmark, Multilingual Matters, Clevedon
 • Anderman, Gunilla, Margaret Rogers, eds. (1996) Words, Words, Words, The Translator and the Language Learner, Multilingual Matters, Clevedon
 • Baker, Mona (1992) In Other Words, Routledge, London
 • Baker, Mona ed.(1997) Routledge Encyclopedia of Translation Studies, Routledge, London
 • Balcerzan, Edward (1998) Literatura z literatury (strategie tłumaczy), "Śląsk" Katowice
 • Balcerzan, Edward, ed. (1977) Pisarze polscy o sztuce przekładu 1440-1974, Antologia, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań
 • Barańczak, Stanisław (1992) Ocalone w tłumaczeniu, Wydawnictwo a5, Poznań
 • Bassnett, Susan (1991) Translation Studies, rev. ed., Routledge, London, New York
 • Bassnett, Susan, Andre Lefevere (1998) Constructing Cultures, Essays on Literary Translation, Multilingual Matters, Clevedon
 • Bassnett, Susan, Andre Lefevere, eds. (1990) Translation, History and Culture, Pinter Publishers, London
 • Bednarczyk Anna (2002) Kulturowe aspekty przekładu literackiego, "Śląsk" Katowice
 • Belczyk Arkadiusz "Poradnik tłumacza - z angielskiego na nasze"
 • Beli, Roger T. (1991) Translation and Translating. Theory and Practice, Longman, London
 • Berezowski, Leszek (1997) Dialect in Translation, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław
 • Beylard - Ozeroff, Ann, Jana Kralova, Barbara Moser - Mercer eds. (1998) Translators' Strategies and Creativity, John Benjamins, Amsterdam/Philadelphia
 • Biguenet, John, Rainer Schulte, eds. (1989) The Craft of Translation, University of Chicago Press, Chicago
 • Bowker, Lynne et al. eds. (1998) Unity in Diversity? Current Trends in Translation Studies, St Jerome publishing, Manchester, U.K
 • Brower, Rueben A. ed. (1966) On Translation, Oxford University Press, New York
 • Bush, Peter and Kirsten Maimkjaer, eds. (1998) Rimbaud's Rainbow, Literary Translation in Higher Education, John Benjamins, Amsterdam/Philadelphia
 • Campbell, Stuart, Translation into the Second Language, Longman, London
 • Catford, J.C. (1965) A Linguistic Theory of Translation, Oxford University Press, Oxford
 • Chesterman, Andrew (1997) Memos of Translation, The Spread of Ideas in Translation Theory, John Benjamins, Amsterdam/Philadelphia
 • Corbett, John (1999) Written in the Language of the Scottish Nation, A History of Literary Translation into Scots, Multilingual Matters Ltd., Clevedon, Philadelphia
 • Cronin, Michael (1996) Translating Ireland, Translation, languages, culture, Cork University Press
 • Dąmbska-Prokop, Urszula (1997) Śladami tłumacza, Educator-Viridis, Częstochowa - Kraków
 • Dąmbska-Prokop, Urszula, ed., (2000) Mola encyklopedia przekładoznawstwa, Educator, Częstochowa
 • de Linde, Zoe, Neił Kay (1999) The Semiotics of Subtitling, St Jerome Publishing, Manchester, U.K
 • Dedecius, Kar! (1988) Notatnik tłumacza, trans. Jan Prokop, Czytelnik, Warszawa
 • Delabastita, Dirk ed.(1997) Essays on Punning and Translation, St Jerome Publishing, Manchester
 • Delisle, Jean, Judith Woodsworth eds. (1995) Translators through History, John Benjamins Publishing company, UNESCO Publishing, Amsterdam
 • Duff, Alan (1981) The Third Language. Recurrent problems of translation into English, Pergamon Press, Oxford
 • Fast, Piotr ed. (1995) Klasyczność i awangardowość w przekładzie, "Śląsk" Katowice
 • Fast, Piotr ed. (1996) Obyczajowość a przekład, 'Śląsk" Katowice
 • Fast, Piotr ed. (1996) Polityka a przekład, "Śląsk" Katowice
 • Fast, Piotr ed. (1997) Komizm a przekład, "Śląsk" Katowice
 • Fast, Piotr ed. (1999) Krytyka przekładu w systemie wiedzy o literaturze, "Śląsk" Katowice
 • Fast, Piotr ed. (2000) Komparatystyka literacka a przekład, "Śląsk" Katowice
 • Filipowicz-Rudek Maria,(2001), Między oryginałem a przekładem cz.6 Przekład jako promocja literatury, Księgarnia Akademicka
 • Filipowicz-Rudek Maria,(2002), Między oryginałem a przekładem cz.7 Przekład jako wzbogacanie kultury rodzimej, Księgarnia Akademicka
 • Flotow, L. von (1997) Translation and Gender, Translating in the Era of Feminism, St. Jerome Publishing, Manchester, U.K
 • France, Peter (ed.) (2000) The Oxford Guide to Literature in English Translation, Oxford University Press, Oxford
 • Gentzler, Edwin (1993) Contemporary Translation Theories, Routledge, London
 • Godziński Stanisław red, (2002), O pięknie i niewierności czyli o przekładach z literatur orientalnych, Tepis, W-wa
 • Hatim, Basil, Jan Mason (1990) Discourse and the Translator, Longman, London
 • Hatim, Basil, Jan Mason (1997) The Translator as Communicator, Routledge, London
 • Hewson, Lance, Jacky Martin (1991) Redefining Translation. The Variational Approach, Routledge, London
 • Hoffinan, Eva (1989) Lost in Translation, A Life in a New Language, Minerva, London
 • Hoffinan, Eva (1995) Zagubione w przekładzie, tł. Michał Ronikier, "ANEKS" Londyn
 • Kielar, Barbara (1988) Tłumaczenie i koncepcje translatoryczne. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Zakład narodowy imienia Ossolińskich, Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk - ŁódĽ
 • Konieczna-Twardzikowa, Jadwiga, Maria Filipowicz-Rudek eds. (1996) Między oryginałem a przekładem, II, Przekład, jego tworzenie się i wpływ, Universitas, Kraków
 • Konieczna-Twardzikowa, Jadwiga, Maria Filipowicz-Rudek, Magdalena Stoch eds. (1997) Między oryginałem a przekładem, III, Czy zawód tłumacza jest w pogardzie? Universitas, Kraków
 • Konieczna-Twardzikowa, Jadwiga, Maria Filipowicz-Rudek, Urszula Kropiwiec eds. (1999) Między oryginałem a przekładem, V, Na początku był przekład, Universitas, Kraków
 • Konieczna-Twardzikowa, Jadwiga, Maria Filipowicz-Rudek, Urszula Kropiwiec, eds. (1998) Między oryginałem a przekładem, IV, Literatura polska w przekładzie, Universitas, Kraków
 • Konieczna-Twardzikowa, Jadwiga, Urszula Kropiwiec eds. (1995) Między oryginałem a przekładem, I, Czy istnieje teoria przekładu? Universitas, Kraków
 • Korzeniowska, Aniela (1998) Explorations in Polish-English Mistranslation Problems, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa
 • Korzeniowska, Aniela, Piotr Kuhiwczak (1994) Successful Polish-English Translation. Tricks of the Trade, PWN Warszawa
 • Krysztofiak, Maria (1996) Przekład literacki we współczesnej translatoryce, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań
 • Krysztofiak, Maria (1999) Przekład literacki a translatologia - wydanie drugie, poszerzone i poprawione - Wydawnictwo UAM, Poznań
 • Labrum, Marian B., ed. (1997) The Changing Scene in World Languages, American Translators Association Scholarly Monograph Series, Vol. IX, John Benjamins Publishing Company, Amsterdam/Philadelphia
 • Landers, Clifford E., Literary Translation. A Practical Guide, Multilingual Matters, Clevedon
 • Lefevere, Andre (1992a) Translation, Remitting and the Manipulation of Literary Fame, Routledge, London
 • Lefevere, Andre (1992b) Translation/History/Culture: A SourceBook, Routledge, London
 • Lewicki, Roman (2000) Obcość w odbiorze przekładu. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
 • Munday, Jeremy (2001) Introducing Translation Studies, Theories and Applications, Routeledge, London and New York
 • Newmark, Peter (1981) Approaches to Translation, Pergamon Press, Oxford
 • Newmark, Peter (1991)About Translation, Multilingual Matters, Clevedon
 • Newmark, Peter (1993) Paragraphs on Translation, Multilingual Matters, Clevedon
 • Nida, E.A. Ch.R.Taber (1975) Language Structure and Translation, Califomia
 • Nord, Christiane (1997) Translating as a Purposeful Activity, Functionalists Approaches Explained, St. Jerome Publishing, Manchester, UK
 • Nowicka-Jeżowa, Alina, Danuta Knysz-Tomaszewska, eds. (1997) Przekład literacki. Teoria. Historia. Współczesność, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Pieńkos Jerzy (2002) "Podstawy przekładoznawstwa - Od teorii do praktyki, Zakamycze
 • Pieńkos, Jerzy (1993) Przekład i tłumacz we współczesnym świecie. PWN, Warszawa
 • Piotrowska, M., "Learning Translation - Learning the Impossible? A course of translation from English into Polish", Universitas, Kraków 1997
 • Pisarska, Alicja (1989) Creativity of Translators. The Translation of Metaphorical Expressions in Non-Literary Texts. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań
 • Pisarska, Alicja, Teresa Tomaszkiewicz (1998) Współczesne tendencje przekładoznawcze, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań
 • Pollak, Seweryn, ed. (1975) Przekład artystyczny. O sztuce tłumaczenia, Księga Druga, Ossolineum, Wrocław
 • Połczyńska Edyta, Załubska Cecylia, Bibliografia przekładów z literatury niemieckiej na język polski z lat 1800-1990 T.1 Lata 1800-1918, UAM
 • Poyatas, Femando ed. (1997) Nonverbal Communication and Translation, New Perspectives and challenges in literature, interpretation and the media, Robinson, Douglas (1996) Translation and Taboo, DeKalb: Northem Illinois University Press
 • Robinson, Douglas (1997) Becoming a Translator
 • Robinson, Douglas (1997) Translation and Empire, St. Jerome Publishing, Manchester, U.K
 • Robinson, Douglas (1997) Western Translation Theory from Herodotus to Nietzsche, St. Jerome Publishing, Manchester, U.K
 • Sadkowski Wacław (2002), Odpowiednie dać słowu słowo. Zarys dziejów przekładu literackiego w Polsce, Prószyński i S-ka
 • Savory, Theodore (1957) The Art of Translation, Pergamon Press, Oxford
 • Schaffher, Christina, Helen Kelly-Holmes eds. (1995) Cultural Functions of Translation, Multilingual matters, Clevedon
 • Setkowicz, Anna ed. (2000) O nauczaniu przekładu. Wydawnictwo TEPIS, Warszawa
 • Shuttieworth, Mark, Moira Cowie (1997) Dictionary of Translation Studies, St. Jerome Publishing, Manchester, UK
 • Simon, Sherry (1996) Gender in Translation, Cultural Identity and the Politics of Transmission, Routledge, London
 • Skibińska Elżbieta, Język-stereotyp-przekład, Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2002
 • Snell-Homby, Mary (1988) Translation Studies: Ań Integrated Approach, John Benjamins, Amsterdam
 • Snell-Homby, Mary, Zuzana Jettmarova, Klaus Kaindl eds. (1995) Translation as Intercultural Communication, John Benjamins, Amsterdam/Philadelphia
 • Steiner, George (1975) After Babel: Aspects of Language and Translation, O.U.P. London
 • Szczerbiak-Walicka Bożena (2001) Płatonow po polsku (Z problematyki przekładu literackiego), Ibidem
 • Szpila, Grzegorz ed. (2000) Język a komunikacja; Zbiór referatów z konferencji Język trzeciego tysiąclecia, Kraków 2-4 marca 2000, Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej "Tertium, Kraków
 • Tabakowska, Elżbieta (1999) O przekładzie na przykładzie. Znak, Kraków
 • Tabakowska, Elżbieta (2001) Językoznawstwo kognitywne a poetyka przekładu, Universitas, Kraków
 • Trosborg, Anna ed. (1997) Text Typology and Translation, John Benjamins, Amsterdam/Philadelphia
 • Venuti, Lawrence (1998) The Scandals of Translation, Routledge, London
 • Venuti, Lawrence, ed. (1992) Rethinking Translation, Routledge, London
 • Venuti, Lawrence, ed. (2000) The Translation Studies Reader, Routledge, London
 • Voellnagel, Andrzej, Jak nie tłumaczyć tekstów technicznych, WNT
 • Waczków Józef (1998), O sztuce przekładu, Aula
 • Warren, Rosanna (1989) The Art of Translation. Voices from the field, Northeaster University Press, Boston
 • Wierzbicka, Anna (1997) Understanding Cultures through Their Key Words: English, Russian, Polish, German and Japanese, Oxford University Press, Oxford
 • Wojtasiewicz, Olgierd (1992) Wstęp do teorii tłumaczenia, TEPIS, Warszawa
 • Zlateva, Palma (1993) Translation as Social Action, Routledge, London
Zapytaj o ofertę współpracy biznesowej, umów się na spotkanie: